Komisje Rady Miasta


Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Rady Miasta są komisje stałe i doraźne. Pracami komisji kierują przewodniczący komisji powoływani i odwoływani przez Radę. Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem pracy oraz w miarę potrzeb. W posiedzeniach komisji oprócz jej członków mogą także uczestniczyć przewodniczący Rady, radni nie będący członkami komisji oraz burmistrz.

Komisje podejmują opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie. Opinie i wnioski podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składy komisji. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji Rady przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję radny sprawozdawca.

Szczegółowe zasady działania komisji Rady Miasta określa rozdział V Statutu Gminy Miejskiej Lędziny.

Obecnie przy Radzie Miasta Lędziny VIII kadencji 2018-2023 działają 4 stałe komisje:

 

Komisja Budżetu i Samorządności

Przewodnicząca:

Anna Wysocka

 

Radni:

Bogusław Dzierżak

Tadeusz Ingram

Paweł Wanot

Edward Urbańczyk

Do zadań Komisji Budżetu i Samorządności należy:

 • kształtowanie polityki w zakresie oświaty i wychowania, kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 • opiniowanie i wnioskowanie w sprawach dotyczących szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
 • promowanie kultury fizycznej w placówkach oświatowych,
 • inspirowanie działań w zakresie organizacji różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie polityki w sprawach opieki nad dziećmi z wadami rozwojowymi,
 • opiniowanie kierunków rozwoju i sposobu zabezpieczania potrzeb zdrowotnych mieszkańców, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • analiza stanu zdrowotnego mieszkańców i występujących patologii społecznych,
 • współdziałanie z instytucjami charytatywnymi oraz placówkami opieki społecznej i służba zdrowia,
 • czuwanie nad zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców w dziedzinie dostępu do szerokiego spektrum kultury,
 • współdziałanie w rozwoju kultury, sportu i rekreacji z jednostkami organizacyjnymi gminy, stowarzyszeniami, związkami, klubami sportowymi, placówkami oświatowymi.
 • opiniowanie projektów uchwał w szczególności dot.: budżetu gminy, zmian w budżecie gminy, w sprawach opłat i podatków lokalnych, wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy, pożyczek i kredytów zaciąganych przez gminę,
 • opiniowanie programów gospodarczych miasta; planów finansowych związanych z programem gospodarczym,
 • opiniowanie programów dotyczących pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych a także sposobu ich wydatkowania,
 • opiniowanie zmian w Statucie Gminy Miejskiej Lędziny,
 • działania na rzecz umacniania obowiązującego systemu prawnego i poszanowania praworządności.

 

Komisja Gospodarki Miejskiej

Przewodniczący:

Szymon Simonicz

 

Radni:

Maria Głos

Bogumiła Stolecka

Tomasz Kostyra

Łukasz Kuczek

Karol Kolny

Do zadań Komisji Gospodarki Miejskiej należy:

 • opiniowanie strategii promocji gminy i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • analizowanie i opiniowanie sytuacji rynkowej oraz inicjowanie działań w zakresie rozwoju produkcji i usług z wykorzystaniem lokalnych możliwości i surowców,
 • opiniowanie planów ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej oraz zapobieganiu innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzkiego,
 • opiniowanie organizacji ruchu kołowego pod kątem zachowania bezpieczeństwa na terenie miasta oraz zamierzeń w sprawach budowy systemu komunikacji tranzytowej,
 • opiniowanie działań w zakresie transportu zbiorowego, handlu, zaopatrzenia, targowisk oraz łączności,
 • wspieranie inicjatyw samorządowych i obywatelskich w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy,
 • opiniowanie lokalizacji punktów handlowych wielkopowierzchniowych, powyżej 1 000 m2
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawach zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami odpadami komunalnymi i przemysłowymi, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz,
 • opiniowanie przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem systemów użyteczności publicznej: wodociągów, kanalizacji,
 • inicjowanie i ocena przedsięwzięć urbanistycznych, ochrony i rewitalizacji zabytków,
 • opiniowanie zamierzeń w zakresie budownictwa mieszkaniowego i usługowego, parkingów, garaży oraz terenów zieleni,
 • opiniowanie potrzeb w zakresie dróg gminnych, ulic, placów i mostów,
 • opiniowanie projektów powiatowej infrastruktury drogowej.
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących zagadnień z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska,
 • opiniowanie i inicjowanie działań na rzecz ochrony powietrza, ochrony i wykorzystania wód stojących i płynących, gleby oraz lasów,
 • opiniowanie planów prowadzenia eksploatacji górniczej oraz naprawy szkód górniczych,
 • opiniowanie propozycji sprzedaży mienia komunalnego.

 

Komisja Rewizyjna
 

Przewodniczący:

Elżbieta Ostrowska

Radni:

Karol Kolny

Tomasz Kostyra

Bogusław Noras

Bogusław Dzierżak

Sebastian Zimnal

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest obejmowanie kontrolą całokształtu działalności Burmistrza i jednostek organizacyjnych.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu pracy i kontroli, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Lędziny.

Swoje zadania Komisja realizuje poprzez:

 • kontrolę realizacji budżetu gminy;
 • opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową;
 • badanie – pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności – działalności gospodarczej gminy, szczególnie w zakresie zadań własnych oraz działalności finansowej i organizacyjno-administracyjnej;
 • sprawdzanie realizacji uchwał Rady Miasta i zarządzeń wydawanych przez Burmistrza;
 • ocenę przestrzegania aktów prawnych.

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wynikających z rocznego planu pracy.

Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Miasta sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Radę Miasta wyników wykonywania budżetu gminy oraz z realizacji rocznego planu pracy i kontroli.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący:

Łukasz Kuczek

 

Radni:

Karol Kolny

Sebastian Zimnal

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji sprawuje kontrolę ewidencji i realizacji wniosków, skarg i petycji wpływających do Przewodniczącego oraz Burmistrza.

 

Komisja ds. Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Lędziny

Przewodniczący:

Szymon Simonicz

 

Radni:

Łukasz Kuczek

Paweł Wanot

Anna Wysocka

Sebastian Zimnal

Komisja ds. Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Lędziny zajmuje się, we współpracy z Urzedem Miasta Lędziny, przygotowaniem nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lędziny.

Informacja wytworzona przez:
Paweł Lysko
email: p.lysko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 10:23:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 10:23:51
Data ostatniej aktualizacji:
25‑01‑2024 11:37:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie