Praca urzędu


Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta określa Regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia, natomiast organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala Regulamin pracy. Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Gminy Miejskiej Lędziny, Regulaminu organizacyjnego i aktów prawnych stanowionych przez Radę Miasta oraz wydawanych przez burmistrza.

Do zakresu działania Urzędu Miasta należy wykonywanie:

 • zadań własnych gminy,

 • zadań z zakresu administracji rządowej w granicach upoważnień ustawowych,

 • zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez burmistrza z organami administracji samorządowej i rządowej za zgodą Rady Miasta,

 • innych zadań, określonych uchwałami Rady Miasta oraz przepisami prawa.

Kierownik Urzędu Miasta, którym jest burmistrz, rozstrzyga wszystkie sprawy należące do jego kompetencji w formie zarządzeń, decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej, pism okólnych, poleceń służbowych i innych decyzji oraz aktów zawierających w szczególności opinie i stanowiska w określonych sprawach. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Burmistrz kieruje pracą urzędu przy pomocy zastępcy, sekretarza i skarbnika. W celu zapewnienia realizacji przez urząd zadań o szczególnym znaczeniu dla gminy, burmistrz może w drodze zarządzenia powołać zespół zadaniowy lub pełnomocnika, przy czym w skład zespołów zadaniowych mogą wchodzić pracownicy urzędu oraz osoby spoza urzędu.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych są pracownikami samorządowymi. Pracownicy samorządowi zatrudnieni są na podstawie:

 • wyboru - burmistrz miasta,

 • powołania - zastępca burmistrza, skarbnik miasta,

 • umowy o pracę - pozostali pracownicy Urzędu Miasta i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 • przestrzeganie prawa,

 • wykonywanie zadań urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie,

 • informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania,

 • zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,

 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami,

 • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

Status prawny pracowników samorządowych określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 r., poz. 530).

Informacja wytworzona przez:
Paweł Lysko
email: p.lysko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 11:10:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 11:10:45
Data ostatniej aktualizacji:
24‑05‑2024 11:37:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie