Rada Miasta


Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Aktualnie liczy 15 radnych, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz poprzez burmistrza wykonującego jej uchwały. Do wewnętrznych jednostek organizacyjnych Rady należą:

 • przewodniczący,

 • wiceprzewodniczący,

 • komisje stałe,

 • komisje doraźne powołane do określonych zadań.

Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. Do uprawnień i obowiązków przewodniczącego Rady Miasta należy również reprezentowanie Rady na zewnątrz, kierowanie do komisji Rady spraw, które pojawiły się w okresie między sesjami, jeżeli nie były one wcześniej ujęte w planach pracy komisji, a także pełnienia w ustalonych terminach dyżurów. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący koordynują z ramienia Rady prace komisji rady

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. Sesje zwyczajne odbywają się w Urzędzie Miasta, w sali narad (parter, pokój nr 011), przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, zgodnie z planem pracy. W sesjach Rady mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy.

Rada Miasta rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach podejmując uchwały. W sprawach ogólnospołecznych Rada podejmuje rezolucje i apele. Do rezolucji i apeli ma zastosowanie przewidziany w Statucie Gminy Miejskiej Lędziny tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał. Szczegółowy opis sposobu przygotowania sesji i jej przebiegu określa rozdział IV §20-32 Statutu Gminy Miejskiej Lędziny.

Materiały związane z pracą Rady Miasta są dostępne na stronie: ledziny.esesja.pl

W obecnej kadencji 2018-2023 Rada Miasta działa w następującym składzie:

Przewodnicząca

Głos MariaGłos Maria

e-mail: m.glos@ledziny.pl

tel. 606 998 245

adres: ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny

telefon: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, (32) 216 65 06

dyżur w pokoju nr 114:

wtorek od 1430 do 1530

Wiceprzewodniczący:

Simonicz Szymon

email: s.simonicz@ledziny.pl

tel. 535 620 736

adres: ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny

telefon: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, (32) 216 65 06

dyżur w pokoju nr 114:

poniedziałek od 1600 do 1700

Radny nie wyraził zgody na udostępnienie wizerunku.

Wiceprzewodniczący:

-

Radni:

Dzierżak Bogusław

 

Dzierżak Bogusław

email: b.dzierzak@ledziny.pl

tel. 665 960 550

 

 

 

Handy Hubert

email: h.handy@ledziny.pl

tel. 508 666 548

Radny nie wyraził zgody na udostępnienie wizerunku.

 

Ingram Tadeusz


Ingram Tadeusz

e-mail: t.ingram@ledziny.pl

tel. 728 325 891
 

 

 

 

Kolny Karol

 

 

Kolny Karol

email: k.kolny@ledziny.pl

tel. 505 793 264

 

 

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

Kostyra Tomasz

email: t.kostyra@ledziny.pl

tel. 512 350 494

 

 

 

Kuczek Łukasz

 

Kuczek Łukasz,

email: l.kuczek@ledziny.pl

tel. 509 992 472

 

 

 

 

Noras Bogusław

email: b.noras@ledziny.pl

tel. 512 153 097

Radny nie wyraził zgody na udostępnienie wizerunku.

 

Ostrowska Elżbieta

email: e.ostrowska@ledziny.pl

Radna nie wyraziła zgody na udostępnienie wizerunku i numeru telefonu.

 

Stolecka Bogumiła

email: b.stolecka@ledziny.pl

tel. 798 015 939

Radna nie wyraziła zgody na udostępnienie wizerunku.

 

Urbańczyk Edward

 

Urbańczyk Edward

email: e.urbanczyk@ledziny.pl

tel. 608 221 514

 

 

 

Wanot Paweł

e-mail: p.wanot@ledziny.pl

tel. 661 257 071

Radny nie wyraził zgody na udostępnienie wizerunku.

 

Wysocka Anna

email: a.wysocka@ledziny.pl

Radna nie wyraziła zgody na udostępnienie wizerunku.

 

Zimnal Sebastian

 

Zimnal Sebastian

email: s.zimnal@ledziny.pl

tel. 504 340 002

 

Obsługę Rady Miasta prowadzi:

Wydział Organizacyjny

adres: ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny

telefon: (32) 216 65 11 do 13 wew. 131, (32) 216 65 06

e-mail: biuro-rady@ledziny.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400.

 

Do właściwości Rady Miasta należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy:

 • uchwalanie statutu gminy,

 • ustalanie wynagrodzenia burmistrza miasta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

 • powoływanie i odwoływanie skarbnika miasta, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza miasta - na wniosek burmistrza miasta,

 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi z tego tytułu,

 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 • uchwalanie programów gospodarczych,

 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miasta,

  • emitowania obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,

  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,

  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miasta,

  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni, fundacji oraz rozwiązywania i występowania z nich,

  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,

  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,

 • określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 • podejmowanie uchwał w sprawach przejęcia zadań z zakresu:

  • administracji rządowej,

  • właściwości powiatu oraz,

  • właściwości województwa,

 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,

 • podejmowanie uchwał w sprawach:

  • herbu miasta Lędziny,

  • flag, emblematów, insygniów i innych symboli miasta Lędziny,

  • nazw ulic,

  • placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

 • podejmowanie uchwał w sprawie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

 • nadawanie honorowego obywatelstwa miasta Lędziny oraz tytułu zasłużonego dla miasta Lędziny wg zasad określonych przez Radę Miasta,

 • wyrażanie zgody na utworzenie młodzieżowej rady gminy, powołanie młodzieżowej rady gminy i nadanie jej statutu,

 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miasta.

Obowiązki radnych:

 • obowiązek aktywnego udziału w pracach rady i posiedzeniach komisji,

 • utrzymywanie więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami poprzez:

  • informowanie mieszkańców o sprawach gminy i konsultowaniu istotnych spraw ich dotyczących,

  • przyjmowanie wniosków, postulatów, skarg mieszkańców i przedkładanie ich organom gminy do rozpatrzenia.

Informacja wytworzona przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 09:57:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 09:57:08
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2023 12:18:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie