Plan pracy


Plany i programy Rady Miasta Lędziny
 

 1. Plan pracy Rady Miasta Lędziny na 2018 rok.

 2. Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

 3. Plan pracy Komisji Gospodarki Miejskiej na 2018 rok.

 4. Plan pracy  Komisji Budżetu i Samorządności na 2018 rok.

Plan pracy Rady Miasta Lędziny na 2018 rok

Lp.

Tematyka posiedzenia

Termin

1.

sprawozdanie działalności Rady Miasta Lędziny za 2017 r.

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok.

sprawy bieżące* i podejmowanie uchwał.

 25.01.2018 r.,

 godz. 16 00

2.

analiza gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lędziny.

sprawy bieżące* i podejmowanie uchwał.

 

 22.02.2018 r.,

 godz. 16 00

3.

sprawy bieżące* i podejmowanie uchwał.

 22.03.2018 r.,

 godz. 16 00

4.

informacja z działalności organizacji Pożytku Publicznego.

analiza działalności kulturalnej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej na terenie Lędzin - zatwierdzenie sprawozdań finansowych jednostek budżetowych gminy: MOPS, MZOZ, MBP i MOK.

sprawy bieżące* i podejmowanie uchwał.

 

 26.04.2018 r.,

 godz. 16 00

5.

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok oraz udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2017 r.

sprawy bieżące* i podejmowanie uchwał.

 

 24.05.2018 r.,

 godz. 16 00

6.

informacja Komisji Budżetu i Samorządności na temat stanu bezpieczeństwa publicznego w Lędzinach oraz przygotowanie służb ratowniczych do wakacji 2018 pod względem bezpieczeństwa; przedstawienie wniosków stąd wynikających.

sprawy bieżące* i podejmowanie uchwał.

 

 28.06.2018 r.,

 godz. 16 00

7.

informacja Komisji Edukacji Budżetu i Samorządności na temat przygotowania lędzińskich szkół do nowego roku szkolnego, zdefiniowanie potrzeb i zagrożeń, sformułowanie wniosków.

sprawy bieżące* i podejmowanie uchwał.

 

 30.08.2018 r.,

 godz. 16 00

8.

realizacja zadań inwestycyjnych w gminie Lędziny w latach 2017-2018.

sprawy bieżące*.

 

 27.09.2018 r.,

 godz. 16 00

9.

sprawozdania z działalności Rady Miasta oraz Komisji Stałych w trakcie trwania
VII Kadencji Rady Miasta.

sprawy bieżące* i podejmowanie uchwał.

 

 25.10.2018 r.,

 godz. 16 00

 

 1. Rok 2018 będzie czwartym rokiem pracy Rady Miasta VII Kadencji.
 2. Posiedzenia zwyczajne Rady Miasta odbywać się będą w ostatni czwartek każdego miesiąca o godz. 16z wyjątkiem miesiąca marca i maja.
 3. W miesiącu lipcu planowana jest przerwa wakacyjna.
 4. Komisje stałe Rady Miasta odbywać będą swoje posiedzenia (zwyczajne) w tygodniu poprzedzającym Sesje Rady Miasta.
 5. Komisja Rewizyjna odbywać będzie swoje posiedzenia w poniedziałki poprzedzające sesje Rady Miasta.
 6. W roku 2018 zaplanowany został jeden dyżur radnych, który odbędzie się w maju. Radni będą je pełnić w swoich okręgach wyborczych. Miejscami dyżurów będą: Szkoła Podstawowa nr 4 w Lędzinach, lokal Koła Pszczelarzy w Górkach, Budynek byłego Gimnazjum Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3.
 7. Przewodnicząca Rady, niezależnie od zaplanowanych dyżurów radnych, pełnić będzie dyżury w każdy poniedziałek w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 – 16 00. Wiceprzewodniczący Rady będą pełnić dyżury w Urzędzie Miasta w każdy wtorek  w godz. 15 00 – 16 00.

 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

Lp.

Temat posiedzenia

Miesiąc

1.

1.Sprawy bieżące*.

22.01.2018 r.

godz. 16 00

 2.

1.Kontrola zobowiązań zaciągniętych przez Burmistrza Miasta na koniec 2017r.

2. Sprawy bieżące*.

19.02.2018 r.

godz.  16 00

 3.

1. Ocena działań Urzędu Miasta w zakresie realizacji inwestycji gminnych w oparciu o dofinansowania zewnętrzne za okres VII kadencji Rady Miasta oraz ocena stanu przygotowań inwestycji zawartych w budżecie na 2018 rok.

19.03.2018 r.

godz. 16 00

4.

1.Rozpatrzenie  sprawozdania finansowego Burmistrza Miasta z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Miasta  Lędziny  za 2017 rok.

2.Sporządzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2017 rok.

3. Sprawy bieżące*.

23.04.2018 r.

godz. 16 00

5.

1. Sprawy bieżące*.

21.05.2018 r.

godz. 16 00

6.

1. Ocena funkcjonowania Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki.

2. Sprawy bieżące*.

25.06.2018 r.

godz. 16 00

PRZERWA WAKACYJNA

 7.

1. Analiza organizacji zarządzania kryzysowego na terenie miasta Lędziny.

2. Sprawy bieżące*.

27.08.2018 r.

godz. 16 00

 8.

1. Informacja nt. stanu budynku ORS „Centrum”; bilansu obiektu i procesu realizacji planowanych inwestycji.

2. Sprawy bieżące*.

21.09.2018 r.

godz. 16 00

9.

1. Sprawy bieżące*.

22.10.2018 r.

godz. 16 00

 

Plan pracy Komisji Gospodarki Miejskiej na 2018 rok

Lp.

Tematyka posiedzenia

Termin

1.

 

 1. Analiza funkcjonowania OSR „Centrum” i ocena prowadzonej działalności.
 2. Sprawy bieżące*.

16.01.2018 r.,

godz. 16 00

2.

 1. Informacja na temat Akcji Zima 2017/2018.
 2. Stan bezpieczeństwa ppoż. na terenie miasta,
 3. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta – Komenda Powiatowa Policji, rola i zadania Straży Miejskiej.
 4. Sprawy bieżące*.

13.02.2018 r.,

godz. 16 00

3.

 1. Sprawozdanie z realizacji:
 • zadań obrony cywilnej realizowanych przez Urząd Miasta Lędziny w 2017 r.
 • zadań przeciwdziałania narkomanii za 2017 r.
 • działalności placówek handlu detalicznego i lokali gastronomicznych usytuowanych na terenie Miasta Lędziny za rok 2017.
 • budżetu za 2017 rok z Programu przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 1. Informacja na temat stopnia przygotowania inwestycji w ramach budżetu na 2018 r.
 2. Sprawy bieżące*.

13.03.2018 r.,

godz. 16 00

4.

 1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Budynków za 2017 rok.
 2. Sprawy bieżące*.

17.04.2018 r.,

godz. 16 00

5.

 1. Analiza działalności w zakresie gospodarki odpadami – „Ekorec” Sp. z o.o., Master Sp. z o.o.
 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2017 rok w zakresie merytorycznym Komisji.
 3. Sprawy bieżące*.

15.05.2018 r.,

godz. 16 00

6.

 1. Realizacja wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie Lędziny.
 2. Dożynki Miejskie.
 3. Sprawy bieżące*.

19.06.2018 r.,

godz. 16 00

7.

Lipiec – przerwa.

 

8.

 1. Informacja na temat przygotowania miasta na wypadek powodzi- utrzymania urządzeń melioracji, infrastruktura – PGG „Piast-Ziemowit”, zadania Spółki Wody Polskie.
 2. Sprawy bieżące*.

21.08.2018 r.,

godz. 16 00

9.

 

 1. Informacja na temat planowanych i realizowanych inwestycji na terenie gminy, w tym informacja na temat budowy węzła Olszyce, KSSE obszar Lędziny oraz  inwestycji przy ul. Hołdunowskiej.
 2. Sprawy bieżące*.

 

18.09.2018 r.,

godz. 16 00

10.

 1. Sprawozdanie z pracy komisji za 2018 rok.
 2. Sprawy bieżące*.

16.10.2018 r.,

godz. 16 00

 

Plan pracy Komisji Budżetu i Samorządności na 2018 rok

Lp.

Tematyka posiedzenia

Termin

 

1.

 

1. Analiza funkcjonowania OSR „Centrum” i ocena prowadzonej działalności

2. Sprawy bieżące*.

 

18.01.2018 r.,

godz. 14 00

2.

1.Analiza kosztów bieżących w gminie

2. Sprawy bieżące*.

15.02.2018 r.,

godz. 14 00

3.

1. Sprawy bieżące*.

15.03.2018 r.,

godz. 14 00

4.

1. Omówienie rocznych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych gminy: Miejski Ośrodk Kultury, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej, Miejska Biblioteka Publiczna.

2. Omówienie rocznych sprawozdań z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodek Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Sprawy bieżące*.

19.04.2018 r.,

godz. 14 00

5.

1. Analiza działalności w zakresie gospodarki odpadami – „Ekorec” Sp. z o.o., Master Sp. z o.o.

2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny  za 2017 rok w zakresie merytorycznym Komisji.

3. Sprawy bieżące*.

17.05.2018 r.,

godz. 14 00

6.

1. Wakacje w naszym mieście – przygotowanie obiektów rekreacyjno – sportowych MOK, MKS, MBP oraz podmiotów uczestniczących w zadaniu do sezonu- Komenda Powiatowa Policji, Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Miejska

2. Sprawy bieżące*.

21.06.2018 r.,

godz. 14 00

 

PRZERWA WAKACYJNA

 

8.

1. Sprawozdanie z przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2018 / 2019.

2. Sprawy bieżące*.

23.08.2018 r.,

godz. 14 00

9.

1. Omówienie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

2. Podsumowanie letniego wypoczynku w naszym mieście.

3. Sprawy bieżące*.

20.09.2018 r.,

godz. 14 00

10.

1. Analiza proponowanych stawek podatków i opłat lokalnych na 2018r.

2. Sprawozdanie z prac komisji za 2018 r.

3. Sprawy bieżące*.

18.10.2018 r.,

godz. 14 00

 

* pod określeniem sprawy bieżące rozumie się wszelkie sprawy wpływające na posiedzenie Komisji od Burmistrza Miasta i merytorycznego wydziału, jak również wnioski mieszkańców dotyczące zakresu prac Komisji. Opiniowanie projektów uchwał przedstawianych przez wnioskodawcę w zakresie działania Komisji.

Uwaga:

Zgodnie art. 21 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) Komisje przedkładają radzie plan pracy oraz sprawozdanie z działalności.

Informacja wytworzona przez:
Gabriela Dereń , w dniu:  28‑08‑2015 10:24:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 10:24:59
Data ostatniej aktualizacji:
11‑01‑2018 11:49:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie