Klauzula informacyjna - podatki


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonych postępowań podatkowych/realizacji złożonego wniosku

Administrator danych
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach postępowania podatkowego jest Burmistrz Miasta Lędziny z siedzibą w Urzędzie Miasta w Lędzinach, 43 – 143 Lędziny, ul. Lędzińska 55.
Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: 43 – 143 Lędziny, ul. Lędzińska 55,
b) telefonicznie: +48 32 216 65 11 - 14
c) elektronicznie: um@ledziny.pl

Inspektor ochrony danych
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Burmistrza inspektorem ochrony danych:

a) listownie: 43 – 143 Lędziny, ul. Lędzińska 55,
b) elektronicznie: iod@ledziny.pl

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji złożonego przez Pana/nią wniosku/prowadzonym postępowaniem podatkowym.
Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze określonego w następujących przepisach prawa:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. - o podatkach i opłatach lokalnych
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – o podatku rolnym
  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. – o podatku leśnym
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych osobowych

a) Państwa dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
b) Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z rozpatrzeniem złożonego przez Pana/nią wniosku/ postępowaniem podatkowym mogą być podmioty z którymi Urząd Miasta w Lędzinach zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Państwa dane przez czas realizacji postępowania podatkowego, a następnie - zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miasta w Lędzinach Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.

Prawa osób, których dane dotyczą
W granicach przewidzianych prawem przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Obowiązek podania danych

  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. - o podatkach i opłatach lokalnych, Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – o podatku rolnym, Ustawy z dnia 30 października 2002 r. – o podatku leśnym, Ustawy z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Informacja wytworzona przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  20‑01‑2020 09:23:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  20‑01‑2020 09:23:48
Data ostatniej aktualizacji:
20‑01‑2020 09:29:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie