Ponowne wykorzystywanie


Warunki i opłaty z tytułu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Lędziny

23‑06‑2016 14:37:30

1. Podmiot wykorzystujący informacje zamieszczone w BIP jest obowiązany:

  • poinformować o Źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej zamieszczonej w BIP,

  • dalej udostępnić innym użytkownikom informacje publiczne w pierwotnie pozyskanej formie,

  • poinformować o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło,

2. Urząd Miasta Lędziny nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zamieszczonej w BIP, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

3. Urząd Miasta Lędziny nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługującej Urzędowi Miasta Lędziny..

 

Wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie

1. Urząd Miasta Lędziny udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

2. Urząd Miasta Lędziny może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

1. Po otrzymaniu oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie Wnioskodawca może w terminie 14 dni złożyć sprzeciw do Burmistrza Miasta Lędziny z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd o przyjęciu oferty (brak zawiadomienia o przyjęciu oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku).

2. W przypadku otrzymania sprzeciwu Burmistrz Miasta Lędziny w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

3. Burmistrz Miasta Lędziny w drodze decyzji odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku, gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

4. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.), prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), przysługujące podmiotom innym niż podmiot zobowiązany, podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej.

5. W przypadku otrzymania decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy kpa.

6. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  23‑06‑2016 14:34:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  23‑06‑2016 14:34:10
Data ostatniej aktualizacji:
23‑06‑2016 14:59:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie