Plan pracy


Plany i programy Rady Miasta Lędziny
 

  1. Plan pracy Rady Miasta Lędziny na 2017 rok.

  2. Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

  3. Plan pracy Komisji Gospodarki Miejskiej na 2017 rok.

  4. Plan pracy  Komisji Budżetu i Samorządności na 2017 rok.

Plan pracy Rady Miasta Lędziny na 2017 rok

Lp.

Tematyka posiedzenia

Termin

1.

Sprawozdanie z rocznej działalności Rady Miasta, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok, sprawy bieżące.

 26.01.2017 r.,

 godz. 16 00

2.

Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Lędziny, sprawy bieżące.

 

 23.02.2017 r.,

 godz. 16 00

3.

Dostosowanie sieci szkół do zmiany struktury szkolnej, sprawy bieżące.

 

 30.03.2017 r.,

 godz. 16 00

4.

Analiza działalności kulturalnej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej na terenie Lędzin - zatwierdzenie sprawozdań finansowych jednostek budżetowych gminy: MOPS, MZOZ, MBP i MOK, sprawy bieżące.

 

 27.04.2017 r.,

 godz. 16 00

5.

Informacja z działalności organizacji Pożytku Publicznego, informacja Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego na temat stanu bezpieczeństwa publicznego w Lędzinach oraz przygotowanie służb ratowniczych do wakacji 2017 pod względem bezpieczeństwa; przedstawienie wniosków stąd wynikających, sprawy bieżące.

 

 25.05.2017 r.,

 godz. 16 00

6.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok oraz udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2016 r., sprawy bieżące.

 

 29.06.2017 r.,

 godz. 16 00

7.

Informacja Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej na temat przygotowania lędzińskich szkół do nowego roku szkolnego, zdefiniowanie potrzeb i zagrożeń, sformułowanie wniosków, sprawy bieżące.

 

 31.08.2017 r.,

 godz. 16 00

8.

Realizacja zadań inwestycyjnych w gminie Lędziny w latach 2016-2017, sprawy bieżące.

 

 21.09.2017 r.,

 godz. 16 00

9.

Informacja dotycząca stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 rok, sprawy bieżące.

 

 19.10.2017 r.,

 godz. 16 00

10.

Analiza działalności w zakresie gospodarki odpadami, sprawy bieżące.

 

 23.11.2017 r.,

 godz. 16 00

11.

Podjęcie uchwały budżetowej na 2018 r., sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Miasta, przedstawienie planu pracy Rady Miasta, Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady Miasta na 2018 r., sprawy bieżące.

 

 15.12.2016 r.,

 godz. 16 00

  1. Rok 2017 będzie trzecim rokiem pracy Rady Miasta VII Kadencji.
  2. Posiedzenia zwyczajne Rady Miasta odbywać się będą w ostatni czwartek każdego miesiąca o godz. 16z wyjątkiem miesiąca grudnia.
  3. W miesiącu lipcu planowana jest przerwa wakacyjna.
  4. Komisje stałe Rady Miasta odbywać będą swoje posiedzenia (zwyczajne) w tygodniu poprzedzającym Sesje Rady Miasta.
  5. Komisja Rewizyjna odbywać będzie swoje posiedzenia w poniedziałki poprzedzające sesje Rady Miasta. W roku 2017 zaplanowane zostały dwa dyżury radnych w maju i wrześniu. Radni będą je pełnić w swoich okręgach wyborczych. Miejscami dyżurów będą: Zespół Szkół w Goławcu, lokal Koła Pszczelarzy w Górkach, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 1, OSP, Szkoła Podstawowa Nr 3.
  6. Przewodnicząca Rady, niezależnie od zaplanowanych dyżurów radnych, pełnić będzie dyżury w każdy poniedziałek w Urzędzie Miasta w godzinach 15 – 16.

Wiceprzewodniczący Rady będą pełnić dyżury w Urzędzie Miasta w każdy wtorek w godz. 1500 – 1600.

 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

Lp.

Tematyka posiedzenia

Termin

1.

Kontrola w referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych w Urzędzie Miasta Lędziny.  Sprawy bieżące.

23.01 2017.,

godz. 16 00

2.

Kontrola procedur, zasad naboru do publicznych przedszkoli i żłobka w mieście Lędziny. Sprawy bieżące.

20.02.2017 r.,

godz. 16 00

3.

Sprawy bieżące.

27.03.2017 r.,

godz. 16 00

4.

Rozpatrzenie  sprawozdania finansowego Burmistrza Miasta z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Miasta  Lędziny  za 2016 rok. Sporządzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2016 rok. Sprawy bieżące.

24.04.2017 r.,

godz. 16 00

5.

Informacja na temat stanu mienia miasta Lędziny w zakresie środków trwałych i pozostałych środków trwałych. Sprawy bieżące.

22.05.2017 r.,

godz. 16 00

6.

Sprawy bieżące.

26.06.2017 r.,

godz. 16 00

7.

Kontrola wydatkowania środków publicznych z dotacji na działalność sportową w mieście. Sprawy bieżące.

28.08.2017 r.,

godz. 16 00

8.

Analiza informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. Sprawy bieżące.

25.09.2017 r.,

godz. 16 00

9.

Kontrola realizacji zadań w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej w Lędzinach. Sprawy bieżące.

23.10.2017 r.,

godz. 16 00

10.

Kontrola realizacji wybranych inwestycji miejskich zrealizowanych w 2017 roku. Sprawy bieżące.

27.11.2017 r.,

godz. 16 00

11.

 

Przygotowanie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. Sprawy bieżące.

11.12.2017 r.,

godz. 16 00

Plan pracy Komisji Gospodarki Miejskiej na 2017 rok

Lp.

Tematyka posiedzenia

Termin

1.

Sprawozdanie z wykonania inwestycji i remontów w gminie w 2016 roku wraz z informacją (ocena stanu technicznego) na temat infrastruktury mieszkaniowej, budynków użyteczności publicznej, targowiska, hali targowej.

Stan bezpieczeństwa p.pożarowego na terenie miasta, rola i zadania Straży Miejskiej.

Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta – Komenda Powiatowa Policji.

Sprawy bieżące.

14.02.2017 r.,

godz. 16 30

2.

Informacja na temat stanu technicznego urządzeń melioracyjnych na terenie miasta – wizyta przedstawiciela Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Informacja na temat infrastruktury drogowej w gminie: realizacja inwestycji drogowych w 2016 roku oraz planowane inwestycje w 2017 roku.

Sprawy bieżące.

21.03.2017 r.,

godz. 16 30

3.

Ocena infrastruktury komunikacji zbiorowej w gminie.

Sprawozdanie z działalności targowiska miejskiego za 2016 rok oraz placówek handlowych.

PGK „Partner” sp. z o.o. – sprawozdanie z działalności.

Realizacja wniosków Komisji za 2016 rok.

Sprawy bieżące.

18.04.2017 r.,

godz. 16 30

4.

Analiza wykonania budżetu miasta Lędziny za 2016 rok w zakresie merytorycznym Komisji.

Przygotowanie informacji na temat stanu dróg i chodników po zimie.

Sprawy bieżące.

16.05.2017 r.,

godz. 16 30

5.

Realizacja wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie Lędziny.

Oświetlenie w gminie Lędziny.

Dożynki Miejskie.

Sprawy bieżące.

20.06.2017 r.,

godz. 16 30

6.

Lipiec – przerwa.

 

7.

Informacja na temat gospodarki zasobami użytkowymi i mieszkaniowymi: analiza informacji dotyczącej wysokości czynszów, zaległości najemców lokali oraz działań podejmowanych w celu niwelacji zadłużenia.

Wnioski budżetowe na 2018 rok.

Sprawy bieżące.

22.08.2017 r.,

godz. 16 30

9.

Informacja Prezesa Ekorec Sp. z o.o. nt. przebiegu realizacji bieżących zadań. Sprawozdanie za I półrocze 2017 z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie poboru opłat od mieszkańców, instytucji oraz przedsiębiorców – ocena stanu czystości miasta.

Sprawy bieżące.

19.09.2017 r.,

godz. 16 30

10.

Stan realizowanych oraz planowanych inwestycji powiatowych w gminie Lędziny.  Sprawy bieżące.

17.10.2017 r.,

godz. 16 30

11.

Sprawozdanie z inwestycji zrealizowanych w ramach „Budżetu obywatelskiego w Lędzinach”.  

Sprawy bieżące.

21.11.2017 r.,

godz. 16 30

12.

Analiza projektu budżetu na rok 2018.

Podsumowanie planu pracy komisji za 2017 rok oraz omówienie planu pracy na 2018 rok.

Sprawy bieżące.

12.12.2017 r.,

godz. 16 30

 

Plan pracy Komisji Budżetu i Samorządności na 2017 rok

Lp.

Tematyka posiedzenia

Termin

1.

Opinia komisji w/s zatwierdzenia taryf  na wodę i za zrzut ścieków dla PGK Partner sp. z o.o.; Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Lędziny –realizacja kontraktów, ocena działalności. Sprawy bieżące*.

16.02.2017 r.,

godz. 15 15

2.

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej – realizacja programu 500+, sprawozdanie z działalności za 2016 rok. Sprawy bieżące.*

23.03.2017 r.,

godz. 15 15

3.

Opinia  nt.: rocznych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych gminy: MOK, MZOZ, MBP. Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury – sprawozdanie z działalności za 2016 rok, ocena funkcjonowania. Sprawy bieżące*.

20.04.2017 r.,

godz. 15 15

4.

Omówienie wykonania budżetu miasta Lędziny za 2016 rok w zakresie merytorycznym komisji. Sprawy bieżące*.

18.05.2017 r.,

godz. 15 15

5.

Wakacje letnie w naszym mieście – przygotowanie obiektów rekreacyjno – sportowych oraz podmiotów uczestniczących w zadaniu do sezonu- Komenda Powiatowa Policji, Ochotnicza Straż Pożarna. Sprawy bieżące

22.06.2017 r.,

godz. 15 15

6.

Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017 / 2018 – Wizytacja placówek oraz analiza potrzeb i zagrożeń. Sprawy bieżące.*

24.08.2017 r.,

godz. 15 15

7.

Analizowanie i opiniowanie wniosków budżetowych na 2018r. Opinia nt.: sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017r. Podsumowanie letniego wypoczynku w naszym mieście – dzieci, młodzież, dorośli. Sprawy bieżące.*

21.09.2017 r.,

godz. 15 15

8.

Opinia nt.: proponowanych stawek podatków i opłat lokalnych na 2018r. Działalność sportowa oraz rekreacyjna w mieście Lędziny – ocena funkcjonowania. Sprawy bieżące.*

19.10.2017 r.,

godz. 15 15

9.

Praca nad projektem budżetu na 2018r. Ocena przygotowania ośrodka prowadzonego przez CHSD do sezonu zimowego, wizytacja ośrodka oraz MOPS. Sprawy bieżące.*

23.11.2017 r.,

godz. 15 15

11.

Opinia nt.: projektu budżetu na 2018r. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2018r.

Sprawy bieżące.*

14.12.2017 r.,

godz. 15 15

 

* pod określeniem sprawy bieżące rozumie się wszelkie sprawy wpływające na posiedzenie Komisji od Burmistrza Miasta i merytorycznego wydziału, jak również wnioski mieszkańców dotyczące zakresu prac Komisji.

Uwaga:

Zgodnie art. 21 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) Komisje przedkładają radzie plan pracy oraz sprawozdanie z działalności

Informacja wytworzona przez:
Gabriela Dereń , w dniu:  28‑08‑2015 10:24:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 10:24:59
Data ostatniej aktualizacji:
23‑02‑2017 09:16:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive