Komisje Rady Miasta


Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Rady Miasta są komisje stałe i doraźne. Pracami komisji kierują przewodniczący komisji powoływani i odwoływani przez Radę. Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem pracy oraz w miarę potrzeb. W posiedzeniach komisji oprócz jej członków mogą także uczestniczyć przewodniczący Rady, radni nie będący członkami komisji oraz burmistrz.

Komisje podejmują opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie. Opinie i wnioski podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składy komisji. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji Rady przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję radny sprawozdawca.

Szczegółowe zasady działania komisji Rady Miasta określa rozdział V Statutu Gminy Miejskiej Lędziny.

Obecnie przy Radzie Miasta Lędziny VIII kadencji 2018-2023 działają 4 stałe komisje:

 

Komisja Budżetu i Samorządności

Przewodnicząca:

Anna Wysocka

 

Radni:

Bogusław Dzierżak

Tadeusz Ingram

Maria Głos

Paweł Wanot

Elżbieta Ostrowska

Sebastian Zimnal

Do zadań Komisji Budżetu i Samorządności należy:

 • kształtowanie polityki w zakresie oświaty i wychowania, kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 • opiniowanie i wnioskowanie w sprawach dotyczących szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
 • promowanie kultury fizycznej w placówkach oświatowych,
 • inspirowanie działań w zakresie organizacji różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie polityki w sprawach opieki nad dziećmi z wadami rozwojowymi,
 • opiniowanie kierunków rozwoju i sposobu zabezpieczania potrzeb zdrowotnych mieszkańców, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • analiza stanu zdrowotnego mieszkańców i występujących patologii społecznych,
 • współdziałanie z instytucjami charytatywnymi oraz placówkami opieki społecznej i służba zdrowia,
 • czuwanie nad zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców w dziedzinie dostępu do szerokiego spektrum kultury,
 • współdziałanie w rozwoju kultury, sportu i rekreacji z jednostkami organizacyjnymi gminy, stowarzyszeniami, związkami, klubami sportowymi, placówkami oświatowymi.
 • opiniowanie projektów uchwał w szczególności dot.: budżetu gminy, zmian w budżecie gminy, w sprawach opłat i podatków lokalnych, wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy, pożyczek i kredytów zaciąganych przez gminę,
 • opiniowanie programów gospodarczych miasta; planów finansowych związanych z programem gospodarczym,
 • opiniowanie programów dotyczących pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych a także sposobu ich wydatkowania,
 • opiniowanie zmian w Statucie Gminy Miejskiej Lędziny,
 • działania na rzecz umacniania obowiązującego systemu prawnego i poszanowania praworządności.

 

Komisja Gospodarki Miejskiej

Przewodniczący:

Szymon Simonicz

 

Radni:

Maria Głos

Tadeusz Ingram

Bogumiła Stolecka

Tomasz Kostyra

Łukasz Kuczek

Karol Kolny

Do zadań Komisji Gospodarki Miejskiej należy:

 • opiniowanie strategii promocji gminy i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • analizowanie i opiniowanie sytuacji rynkowej oraz inicjowanie działań w zakresie rozwoju produkcji i usług z wykorzystaniem lokalnych możliwości i surowców,
 • opiniowanie planów ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej oraz zapobieganiu innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzkiego,
 • opiniowanie organizacji ruchu kołowego pod kątem zachowania bezpieczeństwa na terenie miasta oraz zamierzeń w sprawach budowy systemu komunikacji tranzytowej,
 • opiniowanie działań w zakresie transportu zbiorowego, handlu, zaopatrzenia, targowisk oraz łączności,
 • wspieranie inicjatyw samorządowych i obywatelskich w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy,
 • opiniowanie lokalizacji punktów handlowych wielkopowierzchniowych, powyżej 1 000 m2
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawach zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami odpadami komunalnymi i przemysłowymi, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz,
 • opiniowanie przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem systemów użyteczności publicznej: wodociągów, kanalizacji,
 • inicjowanie i ocena przedsięwzięć urbanistycznych, ochrony i rewitalizacji zabytków,
 • opiniowanie zamierzeń w zakresie budownictwa mieszkaniowego i usługowego, parkingów, garaży oraz terenów zieleni,
 • opiniowanie potrzeb w zakresie dróg gminnych, ulic, placów i mostów,
 • opiniowanie projektów powiatowej infrastruktury drogowej.
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących zagadnień z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska,
 • opiniowanie i inicjowanie działań na rzecz ochrony powietrza, ochrony i wykorzystania wód stojących i płynących, gleby oraz lasów,
 • opiniowanie planów prowadzenia eksploatacji górniczej oraz naprawy szkód górniczych,
 • opiniowanie propozycji sprzedaży mienia komunalnego.

 

Komisja Rewizyjna
 

Przewodniczący:

Bogusław Dzierżak

Radni:

Hubert Handy

Karol Kolny

Bogusław Noras

Edward Urbańczyk

Sebastian Zimnal

Tomasz Kostyra

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola zarządzeń burmistrza,

 • składanie na każdej sesji sprawozdań z wykonania podjętych uchwał przez Radę na poprzedniej sesji,

 • kontrola protokołów z sesji Rady Miasta,

 • kontrola ewidencji i realizacji wniosków, skarg i zażaleń wpływających do przewodniczącego Rady oraz burmistrza miasta,

 • merytoryczna kontrola działalności organów gminy zgodnie ze statutem gminy i regulaminem organizacyjnym urzędu,

 • kontrola działalności gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,

 • opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi; wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,

 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodnicząca:

Bogumiła Stolecka

 

Radni:

Bogusław Dzierżak

Hubert Handy

Łukasz Kuczek

Anna Wysocka

Szymon Simonicz

Bogusław Noras

Informacja wytworzona przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 10:23:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 10:23:51
Data ostatniej aktualizacji:
23‑11‑2018 12:45:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive