Praca urzędu


Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta określa Regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia, natomiast organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala Regulamin pracy. Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Gminy Miejskiej Lędziny, Regulaminu organizacyjnego i aktów prawnych stanowionych przez Radę Miasta oraz wydawanych przez burmistrza.

Do zakresu działania Urzędu Miasta należy wykonywanie:

Kierownik Urzędu Miasta, którym jest burmistrz, rozstrzyga wszystkie sprawy należące do jego kompetencji w formie zarządzeń, decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej, pism okólnych, poleceń służbowych i innych decyzji oraz aktów zawierających w szczególności opinie i stanowiska w określonych sprawach. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Burmistrz kieruje pracą urzędu przy pomocy zastępcy, sekretarza i skarbnika. W celu zapewnienia realizacji przez urząd zadań o szczególnym znaczeniu dla gminy, burmistrz może w drodze zarządzenia powołać zespół zadaniowy lub pełnomocnika, przy czym w skład zespołów zadaniowych mogą wchodzić pracownicy urzędu oraz osoby spoza urzędu.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych są pracownikami samorządowymi. Pracownicy samorządowi zatrudnieni są na podstawie:

Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

Status prawny pracowników samorządowych określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

Informacja wytworzona przez:
Gabriela Dereń
email: g.deren@ledziny.pl tel.:32-216-65-11 w.112 fax: 32-216-65-08
, w dniu:  28‑08‑2015 11:10:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 11:10:45
Data ostatniej aktualizacji:
19‑10‑2015 12:34:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie