Rada Miasta


Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Aktualnie liczy 15 radnych, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz poprzez burmistrza wykonującego jej uchwały. Do wewnętrznych jednostek organizacyjnych Rady należą:

Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. Do uprawnień i obowiązków przewodniczącego Rady Miasta należy również reprezentowanie Rady na zewnątrz, kierowanie do komisji Rady spraw, które pojawiły się w okresie między sesjami, jeżeli nie były one wcześniej ujęte w planach pracy komisji, a także pełnienia w ustalonych terminach dyżurów. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący koordynują z ramienia Rady prace komisji rady

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. Sesje zwyczajne odbywają się w Urzędzie Miasta, w sali narad (parter, pokój nr 011), przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, zgodnie z planem pracy. W sesjach Rady mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy.

Rada Miasta rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach podejmując uchwały. W sprawach ogólnospołecznych Rada podejmuje rezolucje i apele. Do rezolucji i apeli ma zastosowanie przewidziany w Statucie Gminy Miejskiej Lędziny tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał. Szczegółowy opis sposobu przygotowania sesji i jej przebiegu określa rozdział IV §20-32 Statutu Gminy Miejskiej Lędziny.

 

W obecnej kadencji 2014-2018 Rada Miasta działa w następującym składzie:

Przewodnicząca

Elżbieta Ostrowska

e-mail: eostrowska61@gmail.com

adres: ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny

telefon: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, (32) 216 65 06

dyżur w pokoju nr 114: 

poniedziałek od 1530 do 1630

Wiceprzewodniczący:

Zdzisław Rudol

adres: ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny

telefon: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, (32) 216 65 06

dyżur w pokoju nr 114:

wtorek od 1500 do 1600

Wiceprzewodniczący:

Edward Urbańczyk

e-mail: eurbanczyk59@gmail.com

adres: ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny

telefon: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, (32) 216 65 06

dyżur w pokoju nr 114:

wtorek od 1500 do 1600

Radni:

Ewa Fojcik; e-mail: efojcik7@gmail.com

Janusz Gondzik; e-mail: jgondzik7@gmail.com

Hubert Handy; e-mail: hhandy1967@gmail.com

Karol Kolny; e-mail: kkolny7@gmail.com

Tomasz Kostyra; e-mail: tkostyra7@gmail.com

Tadeusz Kowalczyk; e-mail: tkowalczyk1947@gmail.com

Aleksander Koziol; e-mail: akoziol1983@gmail.com

Arkadiusz Kula; e-mail: arkula1968@gmail.com

Tomasz Kwoka; e-mail: kwoka.tomasz@gmail.com

Halina Sinder; e-mail: hsinder7@gmail.com

Anna Wysocka; e-mail: anwysocka62@gmail.com

Robert Żmijewski; e-mail: r.zmijewski67@gmail.com

 

Obsługę Rady Miasta prowadzi:

Wydział Organizacyjny

adres: ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny

telefon: (32) 216 65 11 do 13 wew. 131, (32) 216 65 06

e-mail: biuro-rady@ledziny.pl, rada.miasta@ledziny.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400.

 

Do właściwości Rady Miasta należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy:

Obowiązki radnych:

Informacja wytworzona przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 09:57:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Sitko
email: r.sitko@ledziny.pl
, w dniu:  28‑08‑2015 09:57:08
Data ostatniej aktualizacji:
29‑12‑2015 14:59:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie